Welkom bij ons kinderdagverblijf, peuteropvang en buitenschoolse opvang (bso) in basisschool de Opstekker in Heeg! Je kunt je alvast inschrijven voor één van onze groepen of een rondleiding aanvragen via deze pagina.

Welkom bij onze nieuwe kinderopvanglocatie in Dronryp!

Welkom bij het nieuwe kinderdagverblijf in Dronryp: Kinderdagverblijf Radbodus. Deze kinderopvanglocatie is op de Molepôlle 13 in Dronryp gevestigd en grenst aan IKC Sint Radbodus. Hier is jouw kind van 0 tot 4 van harte welkom!

Gevestigd naast IKC Radbodus

Omdat deze locatie gelegen is naast IKC Sint Radbodus, is er een goede en nauwe verbinding met school. Er wordt onderling veel samengewerkt en er is voor de kinderen van Kinderopvang Radbodus een mogelijkheid tot aansluiting met de peuters van school. Hiermee wordt de stap naar de basisschool een stukje makkelijker.

Inschrijven

Inschrijven kan via onderstaand formulier.

We respecteren de wensen van ouders met betrekking tot verzorging, opvoeding en ontwikkeling en voldoen waar mogelijk hieraan. Tegelijkertijd houden we oog voor de belangen van de groep.
De samenwerking tussen het kinderdagverblijf, waar kinderen terecht kunnen van 0-4 jaar en de peuteropvang in het lokaal ernaast is goed. Als kinderen twee jaar zijn, kunnen ze makkelijk doorstromen naar de peuteropvang. Ze kennen de leiding en de kinderen vaak al. Op de peuteropvang wordt op spelenderwijs de ontwikkeling gestimuleerd aan de hand van de “uk en puk” methode. We houden ouders op de hoogte van het reilen en zeilen op de locatie middels e-mails en via foto’s in een speciale app groep.

Wij hebben een gecertificeerde tweetalige peuteropvang, Fries en Nederlands. We doen veel aan taalactiviteiten, met als doel de tweetalige ontwikkeling van kinderen zo optimaal mogelijk te stimuleren. Een tweetalige ontwikkeling heeft veel voordelen. Het versterkt het taalgevoel, en de sociale en cognitieve ontwikkeling van kinderen.
Meer informatie over dit onderwerp vindt u in ons pedagogisch werkplan en op www.sfbo.nl

Meer informatie volgt.

Liefdevolle kinderopvang in Dokkum

Locatie de Hoeksteen in Dokkum is veilig, plezierig en liefdevol. Kinderen mogen zichzelf zijn en ze voelen zich snel thuis. We werken met een vast dagritme en bieden structuur.

Ons team is stabiel en hecht. We zijn goed op elkaar ingespeeld en bieden kinderen vaste begeleiders. Zo voelen ze zich veilig en kunnen ze zich goed ontwikkelen. Wij kijken met plezier naar het individuele kind. Waar kunnen we het extra ondersteunen of uitdagen? 

Onze locatie is een groene oase

Al onze ruimtes zijn ruim en licht. We hebben “buiten” naar binnen gehaald. Het is een groene oase bij ons! Ook genieten we graag van het fruit en de lunch in ons binnentuintje. Buitenspelen doen we op het grote ruime plein.

De relatie met ouders vinden we belangrijk. Zo besteden we aandacht aan de overdracht aan het begin en het eind van de dag. 

Ouders houden wij ook op de hoogte middels nieuwsbrieven en ze krijgen foto’s  van activiteiten of bijzondere momenten toegestuurd via onze groepstelefoon. Daarnaast worden ouders betrokken bij thema’s en bij het VVE-programma.

Kinderopvang in Grou

Met ingang van 2024 wordt op deze locatie alleen kinderdagverblijf (0-4 jaar) aangeboden en wordt de peutergroep gesloten.

Onze kinderopvang Friesmastate ligt centraal in Grou. We maken regelmatig met de kinderen lopend aan de hand, in de bolderwagen of in de kinderwagen een wandeling.  Dat kan mooi doordat het park, de speeltuin en het strand op loopafstand liggen. Friesma State maakt deel uit van het gebouw van Noorderbreedte. Hier wonen vooral ouderen, die regelmatig even langslopen en zwaaien naar de kinderen. Dat is voor iedereen leuk. Ook is er het consultatiebureau. Daar kunnen wij en ouders terecht voor eventueel advies. 

Speciaal voor onze locatie is dat wij geen vaste breng- en haaltijden hanteren; bij ons wordt wel gewerkt met het afnemen van dagen en/of dagdelen, maar ouders zijn vrij in wanneer zij hun kind(eren) gedurende de ochtend brengen. Wij zijn vijf dagen per week geopend en op aanvraag zelfs langer open. 

Tweetalige locatie

Meertaligheid vinden we belangrijk. We zijn een Fries- en Nederlandstalige opvang. Hiervoor zijn we aangesloten bij de Sintrum Frysktalige Berne Opfang. We werken met het één taal één leidster principe. Dit betekent dat de Nederlandstalige pedagogische medewerkers Nederlands spreken en de Friestalige Fries.  

Betrokkenheid met ouders

De relatie met ouders vinden we belangrijk. We betrekken ze onder andere door foto’s te plaatsen op onze Klasbord-app. Zo kunnen de ouders regelmatig een kijkje nemen op onze groep. We versturen regelmatig nieuws- en themabrieven. En we organiseren activiteiten voor ouders, zoals een ouderavond of een Speelcafé.

Meer informatie volgt

De Romte in Dronrijp is een heerlijke en veilige plek

Kinderdagverblijf

Sinds begin 2023 bieden we op deze locatie ook kinderopvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar oud aan. Hier krijgt je kind volop de ruimte om spelenderwijs te ontdekken en zich op een veilige plek te ontwikkelen. Er zijn uitdagende speelhoeken en er is vanuit het kinderdagverblijf natuurlijk ook veel samenwerking met de peutergroep en de basisschool.

Peuteropvang

De peuteropvang is een heerlijke en veilige plek waar je kind zich vrij kan ontwikkelen in ons ruime eigen lokaal. We stimuleren de ontwikkeling van kinderen op een positieve manier. Hierin staan het gebruik van taal, zelfstandig gedrag en samenwerken centraal. We werken samen met school en dat leidt tot mooie dingen: schoolfruit, activiteiten, peutergym. Onze inrichting is op peuterhoogte, zodat de kinderen zelf kunnen ontdekken en pakken waar ze nieuwsgierig naar zijn. Ze spelen met echt materialen. We bieden Voorschoolse Educatie voor kinderen die dat nodig hebben. We zijn tweetalig: kinderen maken kennis met Nederlands en Fries. Op onze locatie besteden we aandacht aan lezen en werken met Boekstart. 

Betrokkenheid met ouders

Ouders betrekken we onder andere via Boekstart. De ouders kunnen boeken uit zoeken, die ze vervolgens thuis kunnen voorlezen. We vinden taalontwikkeling belangrijk. Ook organiseren we ouderavonden rond een thema. We zorgen voor nieuwsbrieven, waarin we uitleggen wat we doen en waarom we dat doen. Er is natuurlijk ook een oudercommissie. 

Buitenschoolse opvang (bso)

Bij onze buitenschoolse opvang (bso) kun je terecht voor of na schooltijd en in vakantieperiodes. Zodat je zorgeloos naar je werk kunt. We willen graag dat kinderen de kans krijgen om te ontdekken wie ze zijn en wat ze leuk vinden. Daarom vinden we veel tijd en ruimte om te spelen belangrijk. Tijdens de BSO tijd  bieden we ook via het Toparrangement activiteiten aan op het gebied van kunst, cultuur, sport of natuur. Denk hierbij aan koken, knutselen, een typecursus of animaties maken. Nieuwsgierig? Check dan shop.kinderopvangfriesland.nl voor meer informatie! 

Je kunt je kind ook bij ons brengen voordat school begint. Vanaf 7.15 uur is je kind welkom.

IKC in Sibrandabuorren midden in de prachtige natuur

Onze IKC in Sibrandabuorren is sinds augustus 2020 gehuisvest in de Mienskipsskoalle de Legeaën. Dit IKC staat midden in de natuur en de Mienskip van de Legeaën. De Mienskipsskoalle is er fan, foar en mei elkoar. We leren en leven samen. Dit kenmerkt ons.

De medewerkers van de opvang en het onderwijs vormen één team.  Hierdoor is er een goede communicatie en een doorgaande leerlijn mogelijk. We werken nauw samen.  Activiteiten en thema’s worden op elkaar afgestemd en er is regelmatig overleg met de kleuterjuffen. Peuters ontmoeten de kleuters en juffen van  groep 1 en 2 regelmatig, waardoor de stap naar de kleuterklas klein en minder spannend is. De peuters zitten  met de Baby’s en dreumes in één lokaal. Hierdoor leren de kleinere kinderen van de grotere kinderen en andersom. Ons gebouw heeft rondom veel ramen en dat maakt de grote lokalen licht. 

Wij zijn een gecertificeerde tweetalige peuter-/kinderopvang, Fries en Nederlands. We doen veel aan taalactiviteiten, met als doel de tweetalige ontwikkeling van kinderen zo optimaal mogelijk te stimuleren. Een tweetalige ontwikkeling heeft veel voordelen. Het versterkt het taalgevoel, en de sociale en cognitieve ontwikkeling van kinderen.
Meer informatie over dit onderwerp vindt u in ons pedagogisch werkplan en op www.sfbo.nl

Goed contact met ouders vinden we belangrijk

Ouders betrekken we op verschillende manieren. We hebben een oudercommissie die regelmatig  een overleg heeft. We sturen ouders nieuwsbrieven en houden ze op de hoogte via social media. Ook besteden we extra aandacht aan de overdracht naar ouders. Een goed contact met ouders en verzorgers vinden we van groot belang.

Kleinschalige kinderopvang in Wytgaard

Wij zijn een kleinschalige kinderopvang voor alle kinderen van 0 tot 13 jaar in het prachtige Wytgaard. Ook als je buiten Wytgaard woont ben je van harte welkom. Onze locatie bestaat uit twee ruimtes: de BSO in combinatie met de peutergroep is gehuisvest in school. Kinderen vanaf 2 jaar kunnen hier terecht. Grenzend aan het schoolplein is de kinderopvang 0-4 jaar gevestigd in het dorpshuis de Twirre. 

Kinderdagverblijf 0-4 jaar

Kinderdagopvang en peuters worden in de middagen en in de vakanties gecombineerd. Sinds februari 2022 hebben wij een peutergroep in school. We kunnen de peuters die Voorschoolse Educatie nodig hebben begeleiden en gebruiken daarbij de methodiek Uk en Puk. Op onze locatie zorgen we voor een doorgaande lijn samen met school.

Kinderen van 0-4 jaar zitten samen in een groep. Dit heeft voordelen:

Baby’s hebben maximaal twee vaste pedagogisch medewerkers, waardoor er vertrouwdheid en stabiliteit ontstaat. Bovenstaand draagt bij aan de emotionele veiligheid en het welbevinden van de kinderen. Een belangrijke voorwaarde om te kunnen gaan ontwikkelen.

Wij zijn een gecertificeerde tweetalige peuter- en kinderopvang, Fries en Nederlands. We doen veel aan taalactiviteiten, met als doel de tweetalige ontwikkeling van kinderen zo optimaal mogelijk te stimuleren. Een tweetalige ontwikkeling heeft veel voordelen. Het versterkt het taalgevoel, en de sociale en cognitieve ontwikkeling van kinderen.
Meer informatie over dit onderwerp vindt u in ons pedagogisch werkplan en op www.sfbo.nl

BSO

In de ochtend, voordat school start zijn kinderen van vier jaar en ouder welkom op de buitenschoolse opvang. En natuurlijk na schooltijd en in vakanties. Op rustige dagen in de vakanties worden de kinderen van de BSO bij het kinderdagverblijf gevoegd.
Onze oudervereniging organiseert creatieve en themagerichte activiteiten. En wij bieden veel mogelijkheden om activiteiten te doen binnen en buiten. We grenzen aan een prachtige buitenruimte, hebben de beschikking over een sporthal en ruimtes in school. Uitdaging genoeg dus. 

Ouders zijn nauw betrokken bij het kindcentrum als geheel. Sommigen zijn betrokken bij de oudercommissie en de KC raad. Verder wordt er veel gecommuniceerd binnen het portaal Social Schools.

Benieuwd naar deze locatie? Kom langs of schrijf je in!