Welkom bij ons kinderdagverblijf, peuteropvang en buitenschoolse opvang (bso) in basisschool de Opstekker in Heeg! Je kunt je alvast inschrijven voor één van onze groepen of een rondleiding aanvragen via deze pagina.

Welkom op de buitenschoolse opvang (bso) Waadwizer in Tzummarum. Deze buitenschoolse opvanglocatie is gevestigd in basisschool de Waadwizer. Wil je je inschrijven? Dat kan via deze pagina.

BSO de speelzolder is gevestigd in CBS de Eben Heazer in Dokkum. Op deze buitenschoolse opvang is plaats voor 11 kinderen en wordt ingespeeld op de behoefte van de kinderen. Er worden leuke activiteiten aangeboden en we spelen in op het thema waar we mee werken. De kinderen worden betrokken bij de keuzes die we maken.

We werken met dezelfde thema’s als school en hebben zo een doorgaande lijn. We vinden rust en regelmaat belangrijk en zorgen voor een georganiseerde omgeving, zodat de kinderen binnen een structuur kunnen ontdekken en ontspannen.

Oudercontacten vinden we ook erg belangrijk. Na toestemming worden foto’s gedeeld in de ouder app groep zodat ouders een beeld hebben van wat we die dag hebben gedaan.

Benieuwd naar onze locatie? Vraag een rondleiding aan en kom eens een kijkje nemen!

Onze groene omgeving biedt ons volop ruimte voor buitenspel

Meer informatie volgt.

Liefdevolle kinderopvang in Dokkum

Locatie de Hoeksteen in Dokkum is veilig, plezierig en liefdevol. Kinderen mogen zichzelf zijn en ze voelen zich snel thuis. We werken met een vast dagritme en bieden structuur.

Ons team is stabiel en hecht. We zijn goed op elkaar ingespeeld en bieden kinderen vaste begeleiders. Zo voelen ze zich veilig en kunnen ze zich goed ontwikkelen. Wij kijken met plezier naar het individuele kind. Waar kunnen we het extra ondersteunen of uitdagen? 

Onze locatie is een groene oase

Al onze ruimtes zijn ruim en licht. We hebben “buiten” naar binnen gehaald. Het is een groene oase bij ons! Ook genieten we graag van het fruit en de lunch in ons binnentuintje. Buitenspelen doen we op het grote ruime plein.

De relatie met ouders vinden we belangrijk. Zo besteden we aandacht aan de overdracht aan het begin en het eind van de dag. 

Ouders houden wij ook op de hoogte middels nieuwsbrieven en ze krijgen foto’s  van activiteiten of bijzondere momenten toegestuurd via onze groepstelefoon. Daarnaast worden ouders betrokken bij thema’s en bij het VVE-programma.

Meer informatie volgt

Kinderopvanglocatie De Toekomst is een prachtige locatie in Leeuwarden

Kinderopvang De Toekomst ligt prachtig aan een grote, mooie speeltuin. Kenmerkend voor ons is de goede sfeer en de saamhorigheid, zowel tussen kinderen onderling als tussen kinderen en pedagogisch medewerkers.

Op deze locatie bieden we buitenschoolse opvang (BSO) en opent vanaf 1 september 2024 ook een kinderdagverblijf. We zijn heel toegankelijk doordat we aan een openbare speeltuin liggen en gehuisvest zijn in een wijkgebouw. Kinderen spreken makkelijk even af met hun vrienden in de speeltuin. Alle kinderen weten ons te vinden. Oók als ze niet op de BSO zitten!

We zitten in een multifunctioneel gebouw, dus dat is niet speciaal voor ons ingericht. Juist daardoor zijn de kinderen heel creatief met de dingen die er wel zijn. Onderlinge relaties en boeiende activiteiten zijn nu nog belangrijker. Zo koken en bakken we in onze grote keuken en gebruiken we de grote zaal voor  bewegingsactiviteiten in het Toparrangement. En voordeel is dat we deze ruimte ook kunnen gebruiken op en regenachtige dag, zodat we altijd voldoende kunnen bewegen.  Via digitale media houden we ouders op de hoogte. Als ze de kinderen komen halen is er ook altijd wel ruimte voor een praatje.

Opening kinderdagverblijf

Met ingang van 16 september 2024 openen we op deze locatie ook een kinderdagverblijf. Inschrijven is alvast mogelijk via deze pagina.

De Romte in Dronrijp is een heerlijke en veilige plek

Kinderdagverblijf

Sinds begin 2023 bieden we op deze locatie ook kinderopvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar oud aan. Hier krijgt je kind volop de ruimte om spelenderwijs te ontdekken en zich op een veilige plek te ontwikkelen. Er zijn uitdagende speelhoeken en er is vanuit het kinderdagverblijf natuurlijk ook veel samenwerking met de peutergroep en de basisschool.

Peuteropvang

De peuteropvang is een heerlijke en veilige plek waar je kind zich vrij kan ontwikkelen in ons ruime eigen lokaal. We stimuleren de ontwikkeling van kinderen op een positieve manier. Hierin staan het gebruik van taal, zelfstandig gedrag en samenwerken centraal. We werken samen met school en dat leidt tot mooie dingen: schoolfruit, activiteiten, peutergym. Onze inrichting is op peuterhoogte, zodat de kinderen zelf kunnen ontdekken en pakken waar ze nieuwsgierig naar zijn. Ze spelen met echt materialen. We bieden Voorschoolse Educatie voor kinderen die dat nodig hebben. We zijn tweetalig: kinderen maken kennis met Nederlands en Fries. Op onze locatie besteden we aandacht aan lezen en werken met Boekstart. 

Betrokkenheid met ouders

Ouders betrekken we onder andere via Boekstart. De ouders kunnen boeken uit zoeken, die ze vervolgens thuis kunnen voorlezen. We vinden taalontwikkeling belangrijk. Ook organiseren we ouderavonden rond een thema. We zorgen voor nieuwsbrieven, waarin we uitleggen wat we doen en waarom we dat doen. Er is natuurlijk ook een oudercommissie. 

Buitenschoolse opvang (bso)

Bij onze buitenschoolse opvang (bso) kun je terecht voor of na schooltijd en in vakantieperiodes. Zodat je zorgeloos naar je werk kunt. We willen graag dat kinderen de kans krijgen om te ontdekken wie ze zijn en wat ze leuk vinden. Daarom vinden we veel tijd en ruimte om te spelen belangrijk. Tijdens de BSO tijd  bieden we ook via het Toparrangement activiteiten aan op het gebied van kunst, cultuur, sport of natuur. Denk hierbij aan koken, knutselen, een typecursus of animaties maken. Nieuwsgierig? Check dan shop.kinderopvangfriesland.nl voor meer informatie! 

Je kunt je kind ook bij ons brengen voordat school begint. Vanaf 7.15 uur is je kind welkom.

Kinderopvang in basisschool de Oanset

Onze peuteropvang de Oanset is gevestigd in de gemeenschapsruimte van basisschool de Oanset in Ried.  We maken deel uit van een prachtig kleurrijk gebouw, met veel ruimte en een grote buitenspeelplaats. Wij zijn een tweetalige opvang:  activiteiten worden zowel in het Fries en Nederlands aangeboden.

Iedereen is welkom op onze peuteropvang, ongeacht geloof, levensovertuiging of sociale herkomst. Ontmoetingen op de peuteropvang dragen juist bij aan het leren van respect voor elkaars leefwijze en levensbeschouwing. Een open sfeer en plezier vinden we belangrijk. Spelend leren en lerend spelen is onze visie en passie. Al doende bereiden we je peuter voor op een goede start op de basisschool. Onze kernwaarden kun je vatten in veilig, respectvol  en betrokken. Een kind dat zich veilig voelt en waar je aandacht voor hebt kan zich goed ontwikkelen. De peuters leren samen over de wereld om hen heen, over zichzelf en elkaar. Pedagogisch  medewerkers stimuleren de ontwikkeling en kijken goed naar wat elk kind nodig heeft. 

We werken met thema’s waar we de activiteiten op aanpassen. We hebben daarbij aandacht voor verschillende ontwikkelgebieden:  de taalontwikkeling, motorische ontwikkeling, sociaal emotionele ontwikkeling. Het programma kent een vast en dus herkenbaar ritme:  binnenkomst, verwelkomen iedereen, taalactiviteit, vrij spelen, knutselen, fruit eten, buitenspelen of binnenspelen, spel, peutergym.

Vertrouwde buitenschoolse opvang

Sinds 2020 is er op de Oanset ook BSO (buitenschoolse opvang). Als je kind op de peuteropvang heeft gezeten kent het de pedagogisch medewerker en de omgeving al. Dat is vertrouwd. We zorgen ervoor dat je kind een fijne middag bij ons heeft en organiseren verschillende activiteiten.

Betrokkenheid van ouders vinden we belangrijk. Ze zijn altijd welkom. Ze kunnen langskomen om de locatie te bekijken en om vragen te stellen. Ook brengen we een nieuwsbrief en een themabrief  uit. In de laatste staan ook activiteiten die de ouders thuis met de kinderen kunnen doen. Ouders zijn bovendien betrokken bij schoonmaak of reparatie van materiaal of doen mee aan acties.

Benieuwd naar deze locatie? Kom langs of schrijf je in!

Schrijf je kind nu in